Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Door te blijven om te bladeren, kunt u ons een cookie ten behoeve van het publiek meetopstelling. ik accepteer Meer informatie gebruiksaanwijzing
Beheer uw account
Contact

Over ons

BEDRIJFSINFORMATIE & SITE BEHEERDER

Brussels
Sotheby's International Realty
Louizalaan 200
B-1050 Brussel
België

e-mail : contact@brussels-sothebysrealty.com
ondernemingsnummer : 0537.736.425.
btw-nummer : BE.0537.736.425.
BIV-nummer : 508671
controleorgaan : BIV - Luxemburgstraat, 16B 1000 Brussel
deontologische code: BIV - www.biv.be

WETTELIJKE MEDEDELING

Sotheby’s International Realty is een geregistreerd handelsmerk van Sotheby’s International Realty Affiliates LLC. Elk makelaarskantoor is juridisch en financieel onafhankelijk.

Het management wordt aangeboden door een onafhankelijk bedrijf (Castell Beheer, No. ECB 651.912.749) het kantoor van Brussels Sotheby's International Realty. De door de beheermaatschappij diensten worden beschouwd als betrouwbaar, maar omdat ze worden geleverd door een derde partij, kunnen wij de kwaliteit niet certificeren of kunnen we geen enkele verantwoordelijkheid en wijzen en de verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of nalatigheid van de kant van de dienstverlener.


Het makelaarskantoor Brussels Sotheby’s International Realty verbindt zich ertoe om alle wetten inzake de oprichting en de werking van een website na te leven. De uitgever van deze site wenst de aandacht van de internetgebruikers op onderstaande te vestigen:  

TOEGANGS- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze website, in het Nederlands, is geschikt voor zowel klanten van Sotheby’s International Realty, als niet-klanten, hierna aangeduid als ‘internetgebruikers’. De site is onderworpen aan het Belgische recht. De gebruiker erkent dit handvest te hebben gelezen en verbindt zich ertoe het te respecteren.

Mogen we er u aan herinneren dat het briefgeheim niet wordt verzekerd op het internet en elke internetgebruiker dient dan ook zelf alle nodige maatregelen te treffen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen. 

HYPERLINKS EN TER BESCHIKKING GESTELDE INFORMATIE

Deze website bevat informatie verstrekt door externe bedrijven of hyperlinks naar andere websites die niet zijn ontwikkeld door Brussels Sotheby’s International Realty, en die dan ook niet onder de aansprakelijkheid van Brussels Sotheby’s International Realty vallen.

Het bestaan van een link op de site van de makelaarskantoren van Sotheby’s International Realty naar een andere site, betekent geen validatie van die andere site of de inhoud ervan. Het is aan de internetgebruiker om hier oordeelkundig en kritisch mee om te gaan. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de informatie, adviezen en aanbevelingen van derden.

Elke hyperlink naar de site van de makelaarskantoren van Brussels Sotheby’s International Realty mag enkel worden aangemaakt na de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de uitgever. De inhoud beschikbaar op de huidige site wordt enkel verschaft voor informatieve doeleinden en kan later worden herzien.

U wordt herinnerd aan de risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van informatie; vertragingen, weglatingen of onjuistheden kunnen voorkomen. De informatie wordt verstrekt in deze staat, ongeacht haar bron.  

TARIFERING

De toegang tot deze website is gratis, met uitzondering van de kosten van de internetproviders en de telefoonkosten die rechtstreeks door de internetprovider/telefoonmaatschappij worden aangerekend.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de webmaster in de rubriek ‘Contacteren’. (*Link naar contactpagina) 

INFORMATICA EN VRIJHEDEN

De informatie en persoonsgegevens ingevoerd op de website van Brussels Sotheby’s International Realty door de internetgebruikers en ontvangen door Brussels Sotheby’s International Realty in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de behandeling van de verzamelde persoonsgegevens, zullen enkel worden aangewend en het voorwerp van communicatie uitmaken voor de doeleinden die hieronder worden vermeld en die zijn aangegeven aan de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheid):

- het beheer van de informatieaanvraag;
- de marktprospectie;
- het beheer van abonnementen op de nieuwsbrief;
- e-mailmeldingen.

De velden met een sterretje op de formulieren en vragenlijsten zijn nodig voor het beheer van de hierboven vermelde verrichtingen. Het ontbreken van verplichte gegevens zal tot gevolg hebben dat de functionaliteit niet kan worden gebruikt.

De gegevens zullen worden doorgegeven aan de volgende doelgroepen:

Dienstverleners voor de uitvoering van uitbestede verrichtingen: daartoe erkent de internetgebruiker uitdrukkelijk dat de informatie over de hem betreffende persoonsgegevens kan worden doorgegeven door Brussels Sotheby’s International Realty aan onderaannemers die voor haar rekening bepaalde noodzakelijke praktische en technische taken uitvoeren die onlosmakelijk verbonden zijn met de voorgestelde aanbiedingen en bijbehorende diensten.

De makelaarskantoren van Brussels Sotheby’s International Realty, voor prospectiedoeleinden door vastgoedmakelaars van deze kantoren: op eenvoudige aanvraag zal u een lijst van ontvangende makelaarskantoren worden overgemaakt.  

Behoudens bezwaar van de houder kan Brussels Sotheby’s International Realty ertoe gehouden worden om die gegevens te verwerken (per e-mail, telefonisch, …), uitsluitend voor eigen gebruik of voor rekening van haar handelspartners in het kader van handelstransacties.

Die gegevens kunnen aanleiding geven tot de uitoefening van het recht op toegang, mededeling, bezwaar en rechtzetting, onder de voorwaarden voorzien door de wet inzake informatica, bestanden en vrijheden (*). In geval van verzet tegen het gebruik van de gegevens voor prospectiedoeleinden per post, worden de portokosten op eenvoudig verzoek vergoed.

De internetgebruiker kan zich verzetten tegen de ontvangst van commerciële aanvragen met het oog op de aanbieding van de producten en diensten van Brussels Sotheby’s International Realty of die aangeboden door de makelaarskantoren van Brussels Sotheby’s International Realty, door aan te geven dat hij niet wenst geraadpleegd te worden tijdens de verzameling van zijn gegevens door een vakje aan te vinken of door zich daarna te richten tot de webmaster. Deze weigering om aangesproken te worden, geldt zowel voor Brussels Sotheby’s International Realty als de makelaarskantoren van Brussels Sotheby’s International Realty.
(*) Om dat recht uit te oefenen, kunt u zich per brief of e-mail richten tot: Brussels Sotheby’s International Realty, Louizalaan 200, B-1050 Brussel, België.

Elke commerciële communicatie door een geautomatiseerd oproepsysteem, e-mail of fax, alsook elke overdracht of verhuur van gegevens voor prospectiedoeleinden met gebruikmaking van die middelen, kunnen slechts verwezenlijkt worden mits de voorafgaande toestemming van de betreffende internetgebruiker om commerciële communicatie te ontvangen via dat kanaal en/of zijn gegevens over te dragen.

De nominatieve gegevens worden slechts doorgegeven aan derden ter naleving van wettelijke en regelgevende verplichtingen.

Brussels Sotheby’s International Realty vestigt de aandacht van de partners op het feit dat het hen toekomt om alle noodzakelijke maatregelen te treffen om de vertrouwelijkheid te respecteren van het wachtwoord dat hen toegang verleent tot het Extranet dat voor hen is bedoeld. Als de website wordt geraadpleegd met een computer die met andere gebruikers wordt gedeeld, moet de internetgebruiker ervoor zorgen dat zijn sessie is afgelopen door de link ‘uitloggen’ aan te klikken. INFORMATIEAANVRAAG 

AUTEURSRECHT

De website moet worden beschouwd als een ondeelbaar geheel. De daarin opgenomen informatie is enkel voorbehouden voor persoonlijk gebruik en mag niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd of openbaar gemaakt. Alle gegevens (teksten, geluiden of beelden) op deze site zijn het exclusieve eigendom van Brussels Sotheby’s International Realty of haar partners. Elke reproductie, presentatie of verspreiding voor andere doeleinden dan persoonlijke, in zijn geheel, of van een deel van de inhoud van deze site, in welke vorm of op welke wijze dan ook, is verboden. Het niet-naleven van dit verbod vormt een inbreuk, waarvoor men burgerlijk en strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld. Het is strikt verboden om de naam ‘Brussels Sotheby’s International Realty‘ en het bijbehorende logo, alleen of in combinatie, te gebruiken of te reproduceren, op welke grond dan ook, en in het bijzonder voor reclamedoeleinden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Brussels Sotheby’s International Realty. 

INFORMATIE OVER ONZE PARTNERS

Hoewel Brussels Sotheby’s International Realty al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, beweert zij niet dat de informatie die op de website van Brussels Sotheby’s International Realty wordt verspreid, nauwkeurig, betrouwbaar, volledig en bijgewerkt is. De vastgoedadvertenties worden door de makelaarskantoren van Brussels Sotheby’s International Realty geleverd. Die overdracht van advertenties is geïnformatiseerd en geautomatiseerd. Bijgevolg zijn de advertenties niet nauwkeurig onderzocht voor hun publicatie en, hoewel Brussels Sotheby’s International Realty alle hiervoor redelijkerwijs mogelijke inspanningen levert om de kwaliteitscontrole van de advertenties te verzekeren, kan ze niet aansprakelijk worden gesteld voor advertenties waarvan de inhoud strijdig zou zijn met de goede zeden, de openbare orde en de voorzieningen van het arbeidsrecht en/of waarvan de inhoud welke vorm van discriminatie ook zou bevatten, meer bepaald van seksuele, raciale of religieuze aard. Bovendien zijn deze vastgoedadvertenties louter ter informatie en voor persoonlijk gebruik. Zij kunnen worden gewijzigd en/of verwijderd zonder voorafgaande kennisgeving. 

Bijgevolg sluit Brussels Sotheby’s International Realty elke aansprakelijkheid uit, uitdrukkelijk of stilzwijgend, voor onjuistheid, onvolledigheid of vertragingen in de updates van deze aankondigingen en andere inhoud.

Het downloaden of elke andere vorm van kopiëren van software of informatie op de site van Brussels Sotheby’s International Realty kennen u geen enkel recht daarop toe. U mag de site van Brussels Sotheby’s International Realty niet reproduceren (geheel of gedeeltelijk ), verzenden (elektronisch of op welke wijze ook), wijzigen of gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden, noch links ermee aanmaken, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Brussels Sotheby’s International Realty. De gegevens uitgebracht over Brussels Sotheby’s International Realty zijn het exclusieve eigendom van hun respectieve houders.

De internetgebruiker van zijn kant verbindt zich ertoe:

-Geen voordeel te halen uit de diensten van Brussels Sotheby’s International Realty of de persoonlijke gegevens waartoe hij toegang zou kunnen hebben;
- Geen producten en diensten van de site van de makelaarskantoren van Brussels Sotheby’s International Realty aan te bieden, waarvoor hij rechtstreeks of onrechtstreeks een vergoeding zou kunnen krijgen;
- De toegang tot en het gebruik van de site van de makelaarskantoren van Brussels Sotheby’s International Realty niet te beperken;
- Geen enkele vermelding of geen enkel bestanddeel van de site van Brussels Sotheby’s International Realty te wijzigen;
- Geen e-mails of post massaal en ongevraagd naar andere gebruikers te versturen.

Hebt u nog andere vragen? Neem dan contact met ons op.

Ophalen van het wachtwoord

Wachtwoord vergeten? Vul onderstaand veld in en klik op verzenden. Wij sturen u een e-mail met de te nemen stappen om uw inloggegevens op te vragen.