BELGIUM SR maakt deel uit van de Sotheby's International Realty groep. Houd er echter rekening mee dat elk agentschap juridisch en financieel onafhankelijk is.

BELGIUM SR SRL, met maatschappelijke zetel te Louizalaan nr. 251, 1050 BRUSSEL, ingeschreven bij de ECB onder nummer 0537.736.425 (hierna “BELGIUM SR”, de “verantwoordelijke”, gezamenlijk “wij”, “ons” of “onze”) is de verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

In deze hoedanigheid verbinden wij ons ertoe de vertrouwelijkheid van de door ons verwerkte persoonsgegevens te respecteren en deze te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Meer bepaald wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 (Algemene verordening gegevensbescherming) van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, zoals deze momenteel van kracht is en van tijd tot tijd kan worden gewijzigd (hierna de “GDPR“), evenals de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (samen de “Toepasselijke gegevensbeschermingswetten“).

We zorgen er ook voor dat we transparant zijn over onze verwerkingspraktijken van persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring (de “Verklaring”) beschrijven wij hoe wij persoonsgegevens over u kunnen verzamelen, gebruiken, openbaar maken en anderszins verwerken waarvan wij kennis nemen bij het verlenen van onze diensten en in verband met het gebruik van onze website (gezamenlijk de “Diensten”).

1. Overzicht van onze verzameling en gebruik van persoonsgegevens

In dit overzicht geven wij aan welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken, waarbij dit gebruik nader wordt toegelicht in de volgende onderdelen van onze Privacyverklaring.

Houd er rekening mee dat de feitelijke informatie die wij verzamelen en ons gebruik van die persoonsgegevens variëren afhankelijk van de aard van onze relatie en interacties met u. Bovendien vragen wij u in sommige gevallen (bijvoorbeeld wanneer dit wettelijk verplicht is) om toestemming of geven wij u bepaalde keuzes voordat wij bepaalde persoonsgegevens verzamelen of gebruiken.

A. Categorieën van persoonsgegevens die wij verzamelen.

In het algemeen verzamelen wij de volgende soorten persoonsgegevens:

 • Identificatiegegevens: zoals naam, contactgegevens, IP-adres en online identificatiegegevens.
 • Klantendossiergegevens: papieren en elektronische dossiers met persoonsgegevens die u ons verstrekt om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze Diensten, zoals naam, handtekening, adres, telefoonnummer, e-mail en andere contactinformatie, vastgoedinformatie, zoekcriteria (voor een vastgoedobject), financiële gegevens, enz.
 • Zakelijke gegevens: dit omvat geschiedenis van gekochte, verkregen of overwogen eigendommen, producten of diensten, of andere aankoop- of gebruiksgeschiedenis of -patronen, en uw zoekcriteria.
 • Gebruiksgegevens: informatie over uw activiteit op onze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis en informatie over de interactie van een persoon met onze diensten of een advertentie.
 • Inferences: Inferences getrokken uit een van de bovenstaande gebruikt om een profiel te creëren dat de voorkeuren, gedragingen of andere kenmerken van een betrokkene weergeeft.
 • Speciale categorieën van gegevens: Wij verzamelen dit soort gegevens niet tenzij het noodzakelijk is om u een bepaalde dienst te verlenen (bijvoorbeeld informatie over handicaps en gezondheid zodat wij goederen kunnen aanbieden die geschikt zijn voor gehandicapten of om u faciliteiten en/of accommodatie te bieden die geschikt zijn voor uw behoeften bij evenementen die wij organiseren) en andere profielinformatie die u ons verstrekt.

B. Gebruik van persoonlijke informatie.

Over het algemeen kunnen we uw persoonlijke gegevens gebruiken en, indien van toepassing, openbaar maken voor de volgende doeleinden:

 • Om ondersteuning en diensten te verlenen
 • Om ons bedrijf te analyseren en te verbeteren
 • Om inhoud en ervaringen aan te passen
 • Adverteren, marketing en promotionele doeleinden
 • Beveiligen en beschermen van ons bedrijf
 • Onze rechten en belangen verdedigen
 • Het uitvoeren van audits, rapporten, corporate governance en interne operaties
 • Naleving van wettelijke verplichtingen

2. Toepassingsgebied van ons privacybeleid

Deze verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door ons in verband met de levering en/of het gebruik van onze diensten.

In het bijzonder is zij van toepassing op onze klanten in de ruimste zin van het woord (verkopers, kopers, huurders, prospects), zowel vroegere, huidige als toekomstige, onafhankelijke agenten en leveranciers die met en/of voor ons werken, met inbegrip van hun werknemers, en bezoekers van onze website;

In het algemeen heeft deze verklaring betrekking op elke persoon die onze diensten gebruikt of wenst te gebruiken, of van wie wij persoonsgegevens met betrekking tot de diensten ontvangen, of die op enigerlei wijze met ons interageert of communiceert in verband met onze diensten.

De verwerking van persoonsgegevens over personen zal variëren afhankelijk van de omstandigheden.

Persoonsgegevens. Persoonsgegevens omvatten alle informatie die een bepaalde persoon identificeert, ermee verband houdt, beschrijft of redelijkerwijs in verband kan worden gebracht. Dit omvat de in artikel 1. A. van deze Verklaring.

Niet gedekt door deze Verklaring. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op sollicitanten en kandidaten die bij ons willen werken, noch op onze werknemers en niet-werknemers.

3. Onze verzameling van persoonsgegevens

In het algemeen verzamelen wij uw persoonsgegevens op vrijwillige basis. U dient zich er echter van bewust te zijn dat als u weigert bepaalde persoonsgegevens te verstrekken die als verplicht of essentieel worden beschouwd, u mogelijk geen toegang krijgt tot bepaalde Diensten of wij niet volledig op uw verzoek kunnen ingaan.

In de meeste gevallen verzamelen wij uw persoonsgegevens rechtstreeks van u, onder meer in verband met het gebruik en/of de levering van de Diensten. In sommige gevallen kunnen ze worden verzameld bij derden (zoals openbare databanken, onafhankelijke agenten en andere vastgoedprofessionals (bijv. notarissen), banken, sociale netwerken, enz.)

Informatie die we rechtstreeks verzamelen. Wij verzamelen informatie die u aan ons verstrekt, zoals

 • Informatie die u verstrekt om te profiteren van onze Diensten, zoals zoekopdrachten en voorkeuren voor onroerend goed, of u overweegt een woning te kopen of te verkopen, zoekcriteria voor onroerend goed, informatie over de financiering van de aankoop van een woning en andere informatie met betrekking tot de aankoop of verkoop van een woning;
 • Informatie die u verstrekt wanneer u een account aanmaakt op onze website, contactinformatie verstrekt en/of ons andere persoonlijke gegevens stuurt;
 • Wanneer u een formulier invult of indient via onze site;
 • Wanneer u deelneemt aan enquêtes of wedstrijden, verzoeken indient of anderszins contact met ons opneemt;

Informatie die wij van derden verzamelen. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Vastgoedprofessionals. Als u samenwerkt met een onafhankelijke agent of een andere vastgoedprofessional (IMMOWEB, enz.), kunnen wij van hen persoonsgegevens over u en uw eigendom ontvangen, zoals onder meer uw naam en vastgoedadres, advertentie- en contactgegevens.
 • Eigendomsgegevens. Wij kunnen informatie verzamelen over personen en eigendommen via openbare databases, zoals eigendoms- en belastinggegevens die worden bijgehouden door eigendomsdocumenten.
 • Sociale netwerken. Als u ervoor kiest om uw Services-account te koppelen, aan te maken of te verbinden met een sociale netwerkservice (bijv. Twitter, Facebook, Instagram, Linkedin, enz.), of als u zich bezighoudt met een afzonderlijke applicatie of website die communiceert met de Services, kunnen wij persoonsgegevens over u of uw connecties ontvangen van dat netwerk. In veel gevallen kunt u zelf bepalen welke persoonsgegevens u met ons deelt via de privacy-instellingen die beschikbaar zijn op deze sociale netwerkdiensten van derden.

Houd er rekening mee dat de betrokken derden in sommige gevallen moeten worden gekwalificeerd als verantwoordelijken voor de verwerking van gegevens. Wij nodigen u uit hun privacyverklaringen te raadplegen om een beter beeld te krijgen van hun verwerkingsactiviteiten.

4. Rechtsgrondslag voor onze verwerking van persoonsgegevens

In overeenstemming met de GDPR (en andere Toepasselijke Gegevensbeschermingswetten) verzamelen, gebruiken en anderszins verwerken wij persoonsgegevens door middel van de volgende rechtsgrondslagen:

 • Uitvoering van het contract: indien nodig om ons contract met u aan te gaan of de uitvoering ervan te verzekeren.
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen: voor de nakoming van wettelijke verplichtingen.
 • Onze legitieme belangen: voor het nastreven van onze legitieme zakelijke belangen, waaronder:
  – Nakoming van contractuele verplichtingen met andere groepsmaatschappijen van Sotheby’s International Realty Affiliates LLC, uitwisseling van informatie tussen groepsmaatschappijen;
  – Implementatie en exploitatie van wereldwijde ondersteunende diensten (bijv. IT) voor onze bedrijfsvoering;
  – Klantrelatiebeheer en verbetering van onze Diensten, waaronder (direct) marketing en analytics, en in het algemeen reclame;
  – Fraudepreventie, met inbegrip van misbruik van IT-systemen van het bedrijf of het witwassen van geld;
  – Beveiliging van de fysieke, IT- en netwerkperimeter, en van werknemers;
  – Interne onderzoeken, audits (intern en extern);
  – Fusies, overnames en reorganisaties en andere zakelijke transacties;
  – Juridische verdediging.
 • Met uw toestemming: In sommige gevallen vertrouwen wij op uw toestemming om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken indien dit noodzakelijk is om de vitale belangen van een persoon te beschermen.

5. Gebruik van persoonsgegevens

De doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens kunnen verwerken, variëren naargelang de omstandigheden. In het algemeen verwerken wij uw persoonsgegevens voor de hieronder beschreven doeleinden.

 • Om ondersteuning en Diensten te verlenen: inclusief, bijvoorbeeld, het verzenden of faciliteren van communicatie tussen u, onafhankelijke vastgoedprofessionals en onze filialen, en andere gebruikers van de Diensten (huurders – verhuurders), om de producten en Diensten die u aanvraagt te leveren (en gerelateerde informatie te verzenden), om onze Diensten te exploiteren; om met u te communiceren over uw toegang tot en gebruik van onze Diensten; om te reageren op uw vragen; om assistentie te verlenen, te reageren op uw vragen en technische ondersteuning te bieden; en voor andere klantenservice- en ondersteuningsdoeleinden. (Rechtsgrondslag: uitvoering van ons contract met u; rechtmatige belangen)
 • Om ons bedrijf te analyseren en te verbeteren: in het bijzonder om beter te begrijpen hoe gebruikers onze Diensten openen en gebruiken, om onze Diensten en bedrijfsvoering te evalueren en te verbeteren, en om nieuwe functies, aanbiedingen en Diensten te ontwikkelen; om enquêtes en andere evaluaties uit te voeren, zoals klanttevredenheidsonderzoeken; en voor andere onderzoeks- en analysedoeleinden. (Rechtsgrondslag: onze legitieme belangen)
 • Om inhoud en ervaringen te personaliseren: inclusief om inhoud en/of Diensten te leveren of aan te bevelen, om de inhoud die we verzenden of weergeven op onze Diensten, gepersonaliseerde instructies en om anderszins uw ervaringen te personaliseren. (Rechtsgrondslag: onze legitieme belangen en/of met uw toestemming)
 • Voor reclame-, marketing- en promotiedoeleinden: inclusief om u te bereiken met meer relevante advertenties en aankondigingen en om de effectiviteit van onze reclamecampagnes te evalueren, te meten en te verbeteren; om u nieuwsbrieven, aanbiedingen of andere informatie te sturen die voor u van belang kunnen zijn; om contact met u op te nemen over onze Diensten of informatie die voor u van belang kan zijn; en om promoties en wedstrijden te beheren. (Rechtsgrondslag: onze legitieme belangen en/of met uw toestemming)
 • Om ons bedrijf te beveiligen en te beschermen: inclusief om onze bedrijfsactiviteiten, activa, diensten, netwerk- en informatietechnologiemiddelen en personeel te beschermen en te beveiligen; om fraude, ongeoorloofde toegang, situaties met potentiële bedreigingen voor de rechten of veiligheid van een persoon of derde partij, of andere ongeoorloofde activiteiten of wangedrag te onderzoeken, te voorkomen, op te sporen en actie te ondernemen. (Rechtsgrondslag: onze legitieme belangen en/of naleving van wetten)
 • Onze belangen verdedigen: inclusief het beheren van en reageren op feitelijke en potentiële juridische geschillen en claims, en het vaststellen, verdedigen of anderszins beschermen van onze rechten of belangen, inclusief in de context van potentiële of feitelijke geschillen met derden. (Rechtsgrondslag: onze legitieme belangen)
 • Audit, rapportage, corporate governance en interne operaties: onder meer in verband met financiële, fiscale en boekhoudkundige audits; audits en evaluaties van onze operaties, vertrouwelijkheid, beveiliging en financiële controles, risico’s en naleving van wettelijke verplichtingen; onze algemene bedrijfs-, boekhoud-, administratie- en juridische functies; en/of in verband met een feitelijke of overwogen fusie, overname, verkoop of overdracht van activa, financiering, faillissement of herstructurering van ons bedrijf of een deel daarvan. (Rechtsgrondslag: onze legitieme belangen en/of naleving van onze wettelijke verplichtingen)
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen: om te voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten. (Rechtsgrondslag: naleving van onze wettelijke verplichtingen)

Geaggregeerde en geanonimiseerde informatie. Wij kunnen persoonlijke gegevens anonimiseren en geanonimiseerde en geaggregeerde datasets en rapporten creëren om ons bedrijf, onze producten en diensten te evalueren, te verbeteren en te ontwikkelen, om benchmarkingrapporten voor de sector op te stellen en voor andere onderzoeks-, marketing- en analysedoeleinden. Geaggregeerde of geanonimiseerde gegevens identificeren u niet persoonlijk en zijn daarom niet langer persoonsgegevens in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

6. Overdracht van persoonsgegevens

Wij kunnen de persoonsgegevens die wij over u verzamelen doorgeven zoals hieronder beschreven of zoals anders beschreven op het moment van verzamelen of delen.

 • Dienstverleners: Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan externe dienstverleners die de informatie gebruiken om diensten aan ons te verlenen, zoals hostingproviders, accountants, adviseurs, consultants en leveranciers van klantenservice en ondersteuning.
 • Dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen: Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met onze gelieerde ondernemingen, die uw persoonsgegevens kunnen verwerken zoals beschreven in deze Verklaring, onder meer om relevant nieuws, informatie en aanbiedingen met u te delen. Indien vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen wij uw toestemming voor een dergelijke overdracht verkrijgen.
 • Derden: Wij kunnen persoonsgegevens bekendmaken aan derden om onze Diensten te leveren, te reageren op of te voldoen aan uw verzoeken, en/of met uw toestemming, waaronder met:

  – Onafhankelijke vastgoedprofessionals en eigenaren en exploitanten van makelaarskantoren om hen in staat te stellen de door u gevraagde diensten te verlenen.
  – Derde partijen om u te voorzien van een dienst die u hebt aangevraagd als onderdeel van een partnerschap of promotionele aanbieding gedaan door een derde partij of door ons.
  – Het publiek, als u zich abonneert op een openbaar deel van de Diensten, zoals opmerkingen, berichten in de sociale media of andere functies die zichtbaar zijn voor het publiek of in het algemeen voor geregistreerde gebruikers van de Diensten.
  – Derden met wie u ervoor kiest om ons informatie te laten delen, bijvoorbeeld andere toepassingen of websites die integreren met de Diensten, of die waarmee wij integreren.
  – Derden met wie wij samenwerken om u meer gepersonaliseerde inhoud en reclame te bieden, en om de effectiviteit van campagnes te volgen.

 • Bedrijfsoverdrachten: Wij kunnen persoonsgegevens bekendmaken of overdragen in verband met een feitelijke of overwogen fusie, verkoop en overdracht van onze activa, overname, financiering of herstructurering van ons bedrijf of een deel daarvan, faillissement of een soortgelijke gebeurtenis, inclusief in verband met een audit.
 • Wettelijk verplicht: wij kunnen persoonsgegevens doorgeven als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijv. aan rechtshandhavingsinstanties, rechtbanken, belastingdiensten, enz.)
 • Bescherming van onze rechten: wij kunnen persoonsgegevens bekendmaken wanneer wij van mening zijn dat dit nodig is om te reageren op claims die tegen ons worden ingediend of om te voldoen aan juridische procedures (bijv. dagvaardingen of bevelschriften), om onze overeenkomsten en voorwaarden af te dwingen of te beheren, voor fraudepreventie, risicobeoordeling, onderzoek, en om de rechten, eigendom of veiligheid van ons, onze klanten en cliënten, of anderen te beschermen.

Geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens. Wij kunnen geaggregeerde of geanonimiseerde informatie delen met derden voor analytische en andere doeleinden.

7. Cookies, tracking en analyse

Wij gebruiken cookies op onze website.

Merk op dat wij op onze website kunnen samenwerken met advertentienetwerken van derden, analysebedrijven, meetdiensten en anderen (“advertentiebedrijven van derden”) om reclame weer te geven op onze Diensten en onze reclame te beheren op sites van derden, mobiele toepassingen en online diensten. Wij en deze externe reclamebedrijven kunnen cookies, webbakens en andere hulpmiddelen gebruiken om informatie te verzamelen op onze websites (en op sites en diensten van derden), zoals browsergeschiedenis, IP-adres, apparaat-ID, cookies en reclame-ID’s en andere identificatiegegevens, algemene locatiegegevens en, met uw toestemming, de geolocatiegegevens van uw apparaat; wij en deze externe reclamebedrijven gebruiken deze informatie om u relevantere advertenties en inhoud te bieden en om het succes van die advertenties en inhoud te meten.

Voor meer informatie kunt u ons Cookiebeleid lezen, beschikbaar op XXX.

Daarnaast kunt u op onze website of zoals beschreven in ons Cookiebeleid beheren hoe uw voorkeuren met betrekking tot cookies, inclusief die van externe reclamebedrijven, worden ingesteld.

U kunt ook meer te weten komen over gerichte of “interest-based” reclame en het uitschakelen van vele reclamenetwerken op de volgende website: www.youronlinechoices.eu.

8. Sociale netwerkfuncties en plug-ins van derden

De Diensten kunnen integreren met functies voor het delen van sociale netwerken en andere gerelateerde tools waarmee u verbinding kunt maken met de Diensten of acties kunt delen die u op de Diensten uitvoert. Door het gebruik van deze functies kunt u informatie delen met uw vrienden of het publiek, afhankelijk van de instellingen die u bij het sociale netwerk instelt. Voor meer informatie kunt u ons Cookiebeleid bekijken.

Raadpleeg het privacybeleid van deze diensten voor meer informatie over hoe zij omgaan met de gegevens die u via hen verstrekt of deelt. Wij ontvangen of bewaren in deze context geen wachtwoorden van uw sociale media-accounts van derden.

9. Websites van derden

De Diensten kunnen links bevatten naar diensten van derden. Wij bezitten, exploiteren of controleren geen websites van derden, met inbegrip van websites van onafhankelijke International Realty Affiliates LLC Sotheby’s franchisenemers. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere diensten en wijzen uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor hun handelingen, met inbegrip van handelingen in verband met het gebruik en de bekendmaking van persoonsgegevens door dergelijke derden. Waar van toepassing raden wij u aan het privacybeleid van diensten van derden te lezen.

10. Internationale overdracht van persoonsgegevens

Wij kunnen, in bepaalde omstandigheden, bepaalde gegevens doorgeven aan derden buiten de EU en/of de EER, onder meer ten behoeve van de in paragraaf 6 van deze verklaring genoemde doorgiften of aan het land waar een pand waarover u informatie hebt aangevraagd, zich bevindt.

Daarnaast informeren wij u dat de Gegevens worden gehost op servers in de Verenigde Staten.

Wanneer de derde partij aan wie wij uw Gegevens overdragen, gevestigd is in een land dat niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming biedt als de Europese Unie krachtens de plaatselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, vertrouwen wij op passende waarborgen voor de overdracht van persoonsgegevens.

11. Beveiliging

BELGIUM SR past een aanzienlijk aantal technische, fysieke en organisatorische beveiligingsmaatregelen toe om de integriteit, de vertrouwelijkheid en de beschikbaarheid van de gegevens van de werknemers te waarborgen. BELGIË SR heeft beveiligingstechnieken ingevoerd om opgeslagen werknemersgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, oneigenlijk gebruik, wijziging, onwettige of toevallige vernietiging en toevallig verlies. BELGIË SR blijft zijn beveiligingsprocedures versterken naarmate nieuwe technologieën beschikbaar komen. BELGIUM SR garandeert ook (contractueel) dat derden en dochterondernemingen die werknemersgegevens verwerken namens BELGIUM SR, soortgelijke veiligheidsmaatregelen zullen naleven, opnieuw in overeenstemming met de vereisten van wettelijke verplichtingen.
Mocht zich een incident voordoen, en meer bepaald een datalek met betrekking tot uw persoonsgegevens, dan zal BELGIUM SR onmiddellijk en met voortvarendheid optreden in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen. In het bijzonder zullen wij de nodige stappen ondernemen om de gegevensbeschermingsautoriteit binnen de wettelijke termijnen in kennis te stellen van de inbreuk in kwestie, en zullen wij u informeren indien de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van het individu, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

12. Bewaren van gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de periode die nodig is om de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden te vervullen, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is, onder meer wanneer wij van mening zijn dat dit nodig is om onze rechten en belangen of die van anderen vast te stellen, te verdedigen of te beschermen.

De duur van de bewaring van persoonsgegevens hangt dus af van de betrokken informatie en de doeleinden waarvoor ze worden bewaard.

Gegevens en bestanden die wij als onderaannemer verwerken, bewaren wij in voorkomend geval volgens de instructies van onze gegevensbeheerders.

13. Minderjarigen

De Diensten zijn niet bedoeld voor minderjarigen onder de 18 jaar, en wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van minderjarigen en volgen niet bewust het gebruik van onze Diensten. Als we ons ervan bewust worden dat er persoonlijke gegevens over minderjarigen zijn verzameld, zullen we passende stappen ondernemen om te proberen deze persoonlijke gegevens te verwijderen.

14. Uw rechten

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving hebt u de volgende rechten die u te allen tijde en kosteloos kunt uitoefenen, behalve in geval van misbruik:

 • Het recht om toegang te vragen tot uw gegevens (A)
 • Het recht op rectificatie (B)
 • Het recht om gegevens te laten wissen (C)
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (D)
 • Het recht om beperking van de verwerking te vragen (E)
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid (F)
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (G)

A. Recht op toegang
U hebt het recht om BELGIUM SR om bevestiging te vragen dat gegevens die op u betrekking hebben al dan niet worden verwerkt en, wanneer dit het geval is, kunt u toegang vragen tot deze gegevens. U kunt ons met name vragen om ook de volgende informatie te verstrekken:

 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de Gegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers die in derde landen zijn gevestigd;
 • indien mogelijk, de periode gedurende welke de gegevens worden bewaard of, bij gebreke daarvan, de criteria aan de hand waarvan die periode wordt vastgesteld
  de rechten die u hebt met betrekking tot uw gegevens;
 • indien de gegevens niet bij u zijn verzameld, alle beschikbare informatie over de bron ervan;
 • Dit recht kan eenvoudig worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar privacy@sothebysrealty.be.

B. Recht op rectificatie
U hebt te allen tijde het recht om onjuiste of onvolledige gegevens over u te laten corrigeren of, op zijn minst, om BELGIUM SR een verklaring te bezorgen waarin wordt aangegeven dat de gegevens onvolledig zijn en waarin wordt aangegeven met welke bijkomende elementen rekening moet worden gehouden. Dit recht kan eenvoudig worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar het adres privacy@sothebysrealty.be.

C. Recht op wissen
U hebt het recht om BELGIUM SR te vragen om uw gegevens te wissen in de volgende gevallen:

a) de gegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;
b) u heeft de toestemming ingetrokken waarop de verwerking is gebaseerd en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking;
c) u hebt gebruik gemaakt van uw recht om bezwaar te maken zoals uitgelegd in punt D. hieronder;
d) uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
e) uw gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
f) uw gegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij aan een kind.

Als uw gegevens nodig zijn voor BELGIUM SR voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, zullen ze daarom niet worden gewist, in het bijzonder wanneer de verwerking noodzakelijk is voor BELGIUM SR om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om het contract uit te voeren en contact met u op te nemen of tot erkenning, uitoefening of verdediging van zijn rechten in de rechtbank.

Dit recht kan eenvoudig worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar het adres privacy@sothebysrealty.be.

D. Recht om bezwaar te maken tegen verwerking
U hebt het recht om op elk moment, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door BELGIUM SR in het nastreven van zijn legitieme belang. In dat geval zal BELGIUM SR de verwerking staken, tenzij dit noodzakelijk is voor de erkenning, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten of als BELGIUM SR kan aantonen dat er legitieme en dwingende redenen zijn die prevaleren boven uw belangen en uw rechten en vrijheden.

Dit recht kan worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar privacy@sothebysrealty.be.

E. Recht op beperking van verwerking
Wanneer de verwerking beperkt is, met uitzondering van de opslag, mogen de gegevens waarop de beperking betrekking heeft, alleen worden verwerkt binnen de grenzen die zijn bepaald met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechten in rechte, of voor de bescherming van de rechten van een ander persoon.
U hebt het recht om BELGIUM SR te vragen de verwerking te beperken wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:

a) u betwist de juistheid van de gegevens;
b) de verwerking is onrechtmatig, maar u wilt niet dat de gegevens worden gewist;
c) BELGIUM SR heeft de gegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de gegevens zijn nog steeds noodzakelijk voor u om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
d) u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking en er wordt geverifieerd of de door BELGIUM SR nagestreefde legitieme redenen prevaleren boven die van u.

Dit recht kan eenvoudig worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar het adres privacy@sothebysrealty.be.

F. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht om de gegevens over u, die u ons hebt verstrekt om de uitvoering van het contract of met uw toestemming mogelijk te maken en die geautomatiseerd worden verwerkt, aan u of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten verwerken, indien technisch mogelijk.
Indien nodig kan dit recht worden uitgeoefend wanneer u de beëindiging van de door BELGIUM SR geleverde Diensten aanvraagt.

G. Vragen en klachtrecht bij de Toezichthoudende Autoriteit
Voor elke vraag met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens en/of de uitoefening van uw rechten, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming door een e-mail te sturen ter attentie van de D.P.D (Gedelegeerde voor Gegevensbescherming):

o per e-mail: privacy@sothebysrealty.be
o per post: BELGIUM SR, 1050 BRUSSEL, Louizalaan n°251
o telefonisch: +32 2 640 08 01

Het Reglement biedt u ook de mogelijkheid om een ​​klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, als u van mening bent dat BELGIUM SR niet heeft gehandeld in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetgeving, via onderstaande contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukkersstraat 35, 1000 Brussel

Zo een. : +32 (0)2 274 48 00
Telefax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be
Of op haar website: https://www.autoriteprotectiondonnees.be/contact

15. Wijzigingen in dit beleid

Dit beleid evolueert van nature en kan daarom op elk moment worden gewijzigd, met name om de evolutie van onze activiteiten weer te geven en om te voldoen aan eventuele wetswijzigingen.

Indien nodig zou elke wijziging plaatsvinden in overeenstemming met de verschillende toepasselijke wetten/regelgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming.

Wij nodigen u uit om dit Beleid regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste versie.

Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt in april 2023.